Üld- ja tellimistingimused

1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS
1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.nutiprint.ee, 2WAY OÜ reg. kood 11914364, Narva mnt. 5, Tallinn vahel Nutiprint.ee ostu vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Nutiprint.ee ostukeskkonna vahendusel toodete ja teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. 2WAY OÜ on õigustatud Nutiprint.ee ostukeskkonna arengust tulenevalt ning ostukeskkonna parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.nutiprint.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.nutiprint.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja 2WAY OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. HINNAD
2.1. Nutiprint.ee ostukeskkonna hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2. Hinnad ei sisalda käibemaksu 20%.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1. Tellimuste vormistamiseks registreeruge ennast Nutiprint.ee ostukeskkonna kasutajaks.
3.2. Kõik läbi Nutiprint.ee ostukeskkonna ostetud tooted ja teenused tehakse Teie spetsifikatsioonide ja tellimisel tehtud valikute järgi.
3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest 2WAY OÜ arvelduskontole ning korrektse trükifaili üles laadimisest ja selle aktsepteerimisest Nutiprint.ee süsteemi poolt.
3.5 Teie ei saa teha tellimuses muudatusi, muuta spetsifikatsiooni või tühistada tellimust pärast tellimuse eest tasumist ning Teie trükifaili aktsepteerimist Nutiprint.ee süsteemi poolt.

4. TOODETE EEST TASUMINE
4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole maksetähtajaks laekunud.
4.3. Tellimuse tühistamise korral tagastatakse ostusumma vastavalt tellimuse vormistamisel valitud makseviisile.

5. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. tellitud tooted lähevad töösse ning valmimisel tooted lähetatakse Teile kohale vastavalt Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise sihtpunktile.
5.2. Juhul, kui on ilmne, et toodete lähetamine tellimue kirjelduses määratud tähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne lähetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest 2WAY OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toodete lähetamise tähtaja.
5.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontakt ja kohaletoimetamise andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. 2WAY OÜ ja transpordifirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.4 Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral palume võtta ühendust klienditeenindusega.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOODETE TAGASTAMINE
6.1. Teil on õigus tühistada oma tellimus ainult allpool loetletud põhjustel:
(a) kui Nutiprint.ee jättis 14 tööpäeva jooksul alates müügilepingu sõlmimisest (vastavalt üld- ja tellimistingimuste punktile 3.4.) tellitud tooted lähetamata,
(b) defektsete toodete kättesaamise korral, teatades sellest esimesel võimalusel pärast defekti või vea avastamist (võttes arvesse, et Teie vaatasite kohaletoimetatud tooted võimalikult kiiresti üle, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul peale toodete kättesaamist).
6.2. Tühistamise teade peab olema saadetud Nutiprint.ee ametlikule e-posti aadressile. Teade peab sisaldama tellimuse numbrit ning pretensiooni üksikasju.
6.3. Õigustatud pretensiooni korral võib Nutiprint.ee omal valikul kas asendada tooted (või ainult kahjustatud osa neist) või tagastada Teile makstud tasu (või tasu proportsionaalse osa). Nutiprint.ee-l puudub igasugune edaspidine vastutus punktis 6.1 kirjeldatud asjaolude suhtes.
6.4. Välja arvatud punktis 6.1 kirjeldatud asjaoludel miski antud üld- ja tellimistingimustes ei anna Teile õigust nende toodete tellimuse tühistamiseks, mis on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.
6.5. Tellimuse tühistamise korral vastavalt puktile 6.1 kannab Nutiprint.ee vastutust kõikide Teie poolt Nutiprint.ee-le makstud ja ülalmärgitud toodetega seotud tasude eest (sh esialgsed ja korduvad kohaletoimetamise tasud, juhul kui need olid makstud).
6.6. Tooteid või osa neist võib tagastada ainult siis, kui Nutiprint.ee-le oli saadetud vastavalt puktidele 6.1. ja 6.2. tühistamise teade ning ainult pärast Nutiprint.ee-lt vastavate juhiste kättesaamist.
6.7 Kõik Teie poolt Nutiprint.ee-le tagastatavad tooted peavad olema originaalses tootepakendis (mida Teie peaks säilitama toodete tagastamise eesmärgil) ja kasutamata olekus.

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
7.1. 2WAY OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate 2WAY OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. 2WAY OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida 2WAY OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist 2WAY OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. MUUD TINGIMUSED
8.1. Kõiki Nutiprint.eei ostukeskkonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka 2WAY OÜ-l puudub neile juurdepääs.
8.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.3. Teie ja 2WAY OÜ vahel seoses Nutiprint.eei ostukeskkonna vahendusel toodete ja teenuste tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Tallinna Linnakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9. DISKLEIMER
9.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
9.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.